Informacije

059 180 482


Delovni čas


od ponedeljka do petka
od 6.00 – 22.00 ure


sobota in nedelja

od 8.00 – 20.00 ure

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa:

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.

Sedež oziroma poslovni naslov:

Mlinska ulica 1

2000 Maribor

Telefon:

+386 59 180 481

Telefaks:

+386 59 180 480

Elektronska pošta:

 info[@]marprom.si

Elektronski naslov:

www.marprom.si

Odgovorna uradna oseba:

Bernard Majhenič, direktor Javnega podjetja Marprom, d.o.o.

Datum prve objave kataloga:

30.04.2012

Datum zadnje spremembe:

22.01.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.marprom.si

 

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na naslovu Javnega podjetja Marprom, d.o.o.: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, poslovni prostori v 1. Nadstropju nad čakalnico

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Organ kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu.

 

Poleg v prejšnjem odstavku navedene obvezne lokalne gospodarske javne službe, izvaja javno podjetje tudi izbirni lokalni gospodarski javni službi upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor in prevoz potnikov po žičniških napravah.

 

Organ lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.

 

Organ opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne občine Maribor.

 

Dejavnost organa je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:

G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

H 49.392 Obratovanje žičnic

H 52.100 Skladiščenje

H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

I 68.200 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

I 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

R 93.110 Obratovanje športnih objektov

R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Direktor javnega podjetja

 

Kontaktna oseba: Bernard Majhenič, direktor

E-pošta:   bernard.majhenic[@]marprom.si

 

Področje prometne operative

 

Kontaktna oseba: Tomislav Trbušić, Direktor področja

E-pošta:   tomislav.trbusic[@]marprom.si

 

Področje tehnike in interne kontrole

 

Kontaktna oseba: Irena Polajžar in Bernard Majhenič

E-pošta:   Irena.Polajzar[@]marprom.si

                    bernard.majhenic[@]marprom.si

 

Področje komerciale in prodaje

 

Kontaktna oseba: Irena Polajžar, Direktor področja

E-pošta:   Irena.Polajzar[@]marprom.si

 

Področje skupnih služb

 

Kontaktna oseba: Damir Jurenec, Direktor področja

E-pošta:   Damir.Jurenec[@]marprom.si

 

Področje prevoza potnikov po žičniških napravah

 

Kontaktna oseba: Aleš Hojski, Direktor področja

E-pošta Ales.Hojski[@]marprom.si

 

 

 

Organigram organa

 http://www.marprom.si/fileadmin/dokumenti/podjetje/Marprom%20-%20organizacijska%20shema%20-%20v%20celoti%20-%20brez2.pdf (106 KB)

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 

Pristojna oseba: Jure Grušovnik 

Naslov: Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Telefon: 059 180 487 

E-pošta:    Jure.Grusovnik@marprom.si   

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezave:

Najpomembnejši zakoni

 

 1. Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13)
 2. Zakon o voznikih (Ur. l. RS, št. 109/2010, 25/14)
 3. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)
 4. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12, 39/13 in 92/15)
 5. Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
 6. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
 7. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
 8. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I)
 9. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
 10. Zakon o računskem sodišču (Ur. l. RS, št. 11/2001, 109/2012)
 11. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
 12. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT)
 13.  Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15)
 14. Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/2003, 56/2013, 33/2014)

 

Najpomembnejši podzakonski predpisi 

 1. Pravilnik o vozniškem izpitu (Ur. l. RS, št. 38/13 in 104/13)
 2. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Ur. l. RS, št. 48/2011)
 3. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu  (Ur. l. RS, št. 67/2007)
 4. Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. št. 103/10, 63/12 in 62/14)
 5. Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09)
 6. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 1/08, 78/08 in 1/09)
 7. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Ur. l. RS, št. . 86/04 in 131/06 – ZPCP-2)
 8. Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence (Ur. l. RS, št. 25/2006)
 9. Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14)
 10. Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 106/05, 57/07 in 87/11)
 11. Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09 in 109/13)
 12. Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14)
 13. Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo dela na žičniških napravah (Uradni list SRS, št. 21/86 in Uradni list RS, št. 126/03 – ZŽNPO)

 

Predpisi Mestne občine Maribor in izvajalca javne službe

Povezave:

Najpomembnejši predpisi 

 

 

Predpisi EU

Povezave:

Predpisi:

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

TRAJNOSTNA MOBILNOST

 

PRAVICE POTNIKOV

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 

 • Organ ne vodi postopke

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

 • Organ nima javnih evidenc

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 

 • Organ nima informatiziranih zbirk podatkov

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ – UPB2/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ – UPB2 taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne.

 

 

Opis delnega dostopa do IJZ: V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ – UPB2, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta oziroma mu omogoči ponovno uporabo tega preostalega dela dokumenta. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in Uradni list RS, št. 119/07). 21. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

 


Opis dostopa do IJZ preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo IJZ: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.


Dostop je možen na naslednja načina:

 

 • na spletnih straneh
 • po vložitvi ustne ali pisne zahteve (na priloženem obrazcu): organ posreduje odgovor po telefonu, po pošti ali v prostorih organa (Mlinska ulica1, 2000 Maribor) v času od ponedeljka do petka med 09,00 in 14,00 uro

 

4. CENIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/2005) in 2. in 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 119/2007) velja za posredovanje informacij javnega značaja v organu
  Cenik (415 KB). Stroške mora prosilec informacij javnega značaja plačati ob prejemu zahtevanih informacij po računu, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov. Družba v sled ekonomičnosti ne zaračunava stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 10 € z vključenim DDV.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

/

6. OBJAVE PODATKOV PO 11. IN 12.ODSTAVKU 10.A ČLENA ZDIJZ

1.Objava podatkov po enajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2014

 - klik (422 KB)

 - klik (413 KB)

 - klik (362 KB)

 

 2. Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2014 (332 KB)

 

3.Objava podatkov po enajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2015

 - klik  (372 KB)

 - klik (325 KB)

 

 4. Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2015 (350 KB)

 

 5. Objava podatkov po enajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2016 (162 KB)


 7. Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ za leto 2016 (127 KB)