pasica marprom

6.00–22.00 (Mon.–Fri.)
8.00–20.00 (Sat.–Sun.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobile application

Public transport

Vozni redi vstopijo v veljavo s 25.6.2019

KROŽNA LINIJA 1
Maribor AP – Glavni trg – Ptujska – Tez. Dobrava – Brezje – Maribor AP


KROŽNA LINIJA 2
Maribor AP – Vzpenjača – Pekre – Limbuš – Marles – Studenci – Maribor AP


LINIJA 1 Tezno

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – Pariške komune, Titova – Nasipna, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvire Tomassini, Tezenska Dobrava


LINIJA 2 Betnavska – Razvanje

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Betnavska – Žolgarjeva, Betnavska – Focheva, Betnavska – Metelkova, Goriška, Betnavska – Knafelčeva, Kardeljeva – Knafelčeva, Kardeljeva – OŠ Tabor I., Kardeljeva – Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje – vrtnarstvo, Razvanje – GD, Razvanje


LINIJA 3 Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-Mlinska AP-Dobrava

Pokopališče Dobrava, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava – križišče, Tezno dom star. občanov, KS Silvire Tomassini, Dogoška – vrtec, Ptujska – TAM, Ptujska – Pošta, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Kovinar, Ptujska – hitra cesta, Prol.brigad – Titova, Prol.
brigad – Ljubljanska, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – vojašnica, Dravograjska – Qlandia, Dravograjska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska –
Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, Glavni trg – Židovska, Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Osojnikova – TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije –  OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Pokopališče Dobrava


LINIJA 4 Limbuš-TC Qlandia

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva – OŠ Maksa Durjave, ŽP Studenci, Valvasorjeva – Korenčanova, Valvasorjeva – Ruška, Limbuška – Pekrska, Limbuška 47, Studenci, Lesarska šola, Limbuška – Lesarska, Marles – Limbuška – rondo, Limbuš – Marof, Limbuš – pošta, Pekre – GD, Lackova – Ul. Jelenčevih, Lackova – Na gorco, Lackova – Mlada lipa, Lackova – Stara lipa, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad – vojašnica, Vrtnarska – Qladia


LINIJA 6 Vzpenjača

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega –  Preradovičeva, Gorkega – dvorana Tabor, Radvanjska – vojašnica, Kardeljeva – Prol.brigad, Radvanjska – trgovina, Radvanjska – Antoličičeva, Radvanjska – Borštnikova, Streliška – Ul. Pohorskega odreda, Lackova – Stara lipa, Pohorska ul. –  Mlada lipa, Pohorska ul. –  pošta, Vzpenjača – obračališče


LINIJA 7 Kamnica

Melje – obračališče, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, AP Mlinska, Krekova – občina, Krekova, Stadion – Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – pošta, Kamnica – trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh – odcep Urban, Rošpoh – Hojnik, Rošpoh – obračališče


LINIJA 8 Maribor AP -Terme Fontana

AP Mlinska, ŽP zaliv, Razlagova EPF, Krekova – občina, Krekova, Tretja gimnazija, Gosposvetska – Vrbanska,

POVRATEK

Terme Fontana, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Tretja gimnazija, Orožnova 9, Slomškov trg – Ul. X. oktobra,Gregorčičeva – Gledališka, Gregorčičeva, ŽP spomenik,  AP Mlinska


LINIJA 9 Zrkovci-Dogoše

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Zrkovska – GD, Zrkovska cesta, Zrkovska – trgovina, Zrkovci – Na terasi, Zrkovci – Na gorci 54, Zrkovci – obračališče, Zrkovci – Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše – GD, Dupleška cesta 255


LINIJA 12 Dobrava-Pobrežje-AP Mlinska-Gosposvetska rondo-Dobrava

Dupleška – kanal, Dupleška – Jarčeva, Brezje, Dupleška – Tezenska , Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije –  OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja – Vetrinjska, Koroška – Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – I. internacionale, Prol.brigad – rondo, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – Delo, Prol. brigad – Ljubljanska,
Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava – K, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava – obračališče


LINIJA 13 Črnogorska

Maribor AP, City center, Kneza Koclja – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Nasipna – Snaga, Ob gozdu, Črnogorska št. 23, Makedonska, Belokranjska ulica, Ulica heroja Vojka-transformator, Nasipna – Cizerl, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Belokranjska ulica-avtohiša, ŽP Tezno, Zagrebška – Kovinar, Zagrebška – Šerbinek, Kavčičeva, Perhavčeva ul. – šola, PPC – vhod, PPC – Tezno 1, PPC – Tezno 2, PPC – Tezno 3, Poštni center – obračališče

POVRATEK

Poštni center – obračališče, PPC – Tezno 3, PPC – Tezno 2, PPC – Tezno 1, PPC – vhod, Perhavčeva ul. – šola, Kavčičeva, Zagrebška – Šerbinek, Zagrebška – Kovinar, ŽP Tezno, Belokranjska ulica-avtohiša, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Makedonska, Črnogorska št. 23, Ob gozdu, Nasipna – Snaga, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, City center, AP Mlinska


LINIJA 15 Bresternica

Bresternica, Bresternica – pošta, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Terme Fontana, Gosposvetska – rondo, Koroška vrata, Koroška – trgovina, Koroška – Poštna, Glavni trg – Židovska, City center, ŽP zaliv, Šentiljska – Medved, Šubičeva – vrtec, Nadvoz, Pod vinogradi – transformator, Košaški dol – V zavoju, Košaški dol


LINIJA 16 Dogoše-Zg. Duplek

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Veljka Vlahoviča – S31, Veljka Vlahoviča – trg. center, Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Dogoše – GD, Dogoše – polje, Dogoše – obračališče, Zg.Duplek – obračališče


LINIJA 17 Ribniško selo – Studenci

Ribniško selo, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova – občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, (Maribor AP , TPC City, Magdalena), Magdalenski park, Ljubljanska – Pariške komune, Pariške Komune, Dvorana Tabor – Koresova, Na Poljanah – Planet Tuš, Šarhova – pošta, Šarhova, Korbunova – Kamenškova, Kamenškova, Korbunova, Erjavčeva


LINIJA 18 Pekre

Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, Tabor, Gorkega –  Preradovičeva, Dvorana Tabor – Koresova, Engelsova – Šarhova, Engelsova – vojašnica, Prol.brigad – rondo, Nova vas 2, Ul. Poh. odreda – OŠ G. Šiliha, Ul. Poh. odreda – OŠ L. Pliberšek, Lackova – Stara lipa, Pohorska – Mlada lipa, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Bezjakova, Pekre – knjižnica


LINIJA 19 Šarhova

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja – Vetrinjska, Koroška – Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – I. internacionale, Vrtnarska – Qlandia, Ilichova – RTV, Ilichova – Korbunova obračališče, Korbunova – Kamenškova, Šarhova – obračališče


LINIJA 20 Grušova

AP Mlinska, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Metava – Duplek križišče, Novak, Trčova – Griček, Trčova 31a, Malečnik – trgovina, Malečnik – odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava – odcep, Zimica – odcep, Grušova 1, Grušova

Grušova, Grušova 1, Zimica – odcep, Metava – odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Lorber, Kovačič, Meljski hrib – most, Melje, Kraljaviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska


LINIJA 21 Ljubljanska-Tržaška c. – Merkur

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – Pariške komune, Ljubljanska – Focheva, Ljubljanska – trgovski center, Ljubljanska – stolpnica, Ljubljanska 140, Ul. Eve Lovše – Betnava, Ul. Eve Lovše – Energetika, Ul. Eve Lovše – Lidl, Tržaška cesta – Elko, Tržaška cesta – Semenarna, Tržaška cesta – Carinarnica, Tržaška cesta – Rutar, E’Leclerc – obračališče, Tržaška cesta – Bauhaus, Tržaška cesta – Merkur

Navodilo:

Za točen pregled voznih redov najprej izberite linijo in nato postajo. Prihod naslednjega avtobusa v dejanskem času je izpisan z rdečo barvo.

LINIJA

POSTAJA

[mp_schedule_viewer]

Delovnik Sobota Nedelja/Prazniki
Delovnik Sobota Nedelja/Prazniki
Accessibility