pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Javna razgrnitev prenove linij mestnega potniškega prometa

Mariborski mestni potniški promet bo letos doživel prenovo in preureditev linij, ki jo pripravljajo Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru in podjetje Marprom iz Skupine JHMB. Tako je že v teku javna razgrnitev sprememb linijskega prevoza v mestnem prometu, ki bo trajala do 12. 2. 2024. V času razgrnitve je odprto zbiranje predlogov uporabnikov, ki jih je mogoče oddati na tej povezavi, kjer je dostopno celotno gradivo.

Javni potniški promet v MO Maribor že zdaj omogoča zelo dobro dostopnost, saj ima preko 90 % prebivalcev najbližje postajališče oddaljeno največ 400 metrov. Obstoječe omrežje je sestavljeno iz 21 avtobusnih linij, od tega dveh nočnih.

Za ugotavljanje dejanskih potovalnih navad in potreb je bila opravljena mobilnostna študija, ki je vključevala temeljito primerjavo različnih variant omrežij mestnega potniškega prometa in oceno obstoječega stanja s pomočjo anket, prodaje vozovnic ter analize glavnih generatorjev in distributerjev prometnega toka. Študija je bila predstavljena na vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v MO Maribor vključujejo vzpostavitev šestih glavnih linij, ki povezujejo najgosteje naseljene dele mesta in so vodene direktno. Gre za linije G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (mestna krožna linija v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij, kjer so v koničnem času so predvidene vožnje na 10 do 20 minut, bo ustvarjen učinek mreže, ki bo ponudila ugodnejše prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Ob tem je načrtovanih 13 povezovalnih linij, ki bodo zagotavljale dostopnost tudi v redkeje naseljenih predelih MO Maribor. Na njih bodo v koničnem času vožnje na 25 minut ali več, s prestopanjem na glavne linije pa bo možno hitro potovanje po mestu. Predlagane povezovalne linije so P4 (Studenci), P7 (Kamnica), P9 (Zrkovci), P10 (Malečnik), P11 (Razvanje), P12 (mestna krožna linija v obe smeri), P13 (Črnogorska), P14 (Limbuš– Ledina/Malečnik), P15 (Bresternica), P16 (Zg. Duplek), P17 (Ribniško selo–Košaški dol), P18 (Pekre), P22 (E.Leclerc–Šentiljska).

Spremembe po linijah:

• Premik linije 1 s Titove na Ljubljansko.
• Vzpostavitev glavne linije G2 za Novo vas po Ljubljanski in Kardeljevi.
• Preoblikovanje linij 3 in 12 v mestni krožni liniji, ki vozita v obe smeri.
• Linijo 19 nadomesti spremenjena linija 12, linijo 17 pa glavna linija G4, ki povezuje Studence z UKC-jem in mestnim središčem. Nova linija P17 povezuje Ribniško selo s Košaškim dolom.
• Liniji 4 in 21 se skrajšata, spremembe se nadomestijo z novo linijo 14.
• Linija 8 postane nova »shuttle« mestna linija G5, ki povezuje ključna mestna območja in vozi od študentskega kampusa, po Lentu, preko Starega mosta do Europarka.
• Linija 9 se skrajša in ne vozi več v Brezje.
• Linija 10 se združi z linijo 20.
• Linije 6, 13, 16 in 18 se bistveno ne spremenijo.
• Liniji 7 in 15 se bistveno ne spremenita, vozita direktno do Avtobusne postaje Maribor.
• Doda se linija 22, ki omogoča hitro povezavo med severom in jugom mesta (namenjena tudi kot P+R povezava pri E.Leclercu in na Šentiljski).
• Linija 151 se preoblikuje v integrirano šolsko linijo.

Gradivo s predstavitvijo predlogov sprememb javnega potniškega prometa je javno razgrnjeno na:

• spletni strani MO Maribor;
• Uradu za komunalo, promet in prostor MO Maribor (soba 15) v času uradnih ur;
• sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

Glavni razlogi za spremembe linij mestnega potniškega prometa so izboljšanje dostopnosti, prilagajanje spremembam v mestu zaradi novogradenj ter povečanje pogostosti voženj, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu in privlačnejšemu javnemu prevozu za prebivalce Maribora.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge. Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve, 12. 2. 2024. MO Maribor bo prejete pripombe in predloge preučila in do njih, skupaj s strokovnim mnenjem načrtovalca, zavzela stališča, ki bodo tudi javno objavljena.

Prenova linij mestnega potniškega prometa
DOSTOPNOST